Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Farklı Çalışma Programlarının Çapa Makinası Operatörlerinin Fiziksel Zorlanmasına Etkisinin Belirlenmesi
Determination Effects of Operators’ Strain Working With A Power Tiller at Different Schedules
M. Barış EMİNOĞLU, Ramazan ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler :
Key Words : electric separator, barley seed, viability, moisture, germination, energy

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tütün Tohumu Yağı Metil Esteri Kinematik Viskozitesi Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi
Tütün Tohumu Yağı Metil Esteri Kinematik Viskozitesi Üzerine Etkili Faktörlerin İncelenmesi
H.KARABAŞ
Anahtar Kelimeler : Tütün tohumu yağı, transesterifikasyon, kinematik viskozite, ANOV
Key Words : Tobacco seed oil, transesterification, kinematic viscosity, ANOVA

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Soğuk Pres ve Solvent Ekstraksiyon Teknikleri ile Üretilen Aspir Yağı ve Aspir Biyodizellerinin Yağ ve Yakıt Özelliklerinin İncelenmesi
Determination of Oil and Fuel Properties which Produced by Safflower Oil and Biodiesel with Cold Press and Solvent Extraction Techniques
H.KARABAŞ
Anahtar Kelimeler : Aspir tohumu yağı, soğuk pres, solvent ekstraksiyon, transesterifikasyon, metil ester
Key Words : Safflower seed oil, cold pres, solvent extraction, transesterification, methyl ester

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Farklı Tip Gömücü Ayaklara Sahip Anıza Doğrudan Ekim Makinalarının Güç ve Yakıt Tüketimi Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Power and Fuel Consumption of No-Till Seeders Having Different Types of Furrow Openers
S.ALTIKAT,A.ÇELİK
Anahtar Kelimeler : Gömücü ayak, , traktör ilerleme hızı, güç tüketimi, yakıt tüketimi, yazlık fiğ, kışlık buğday
Key Words : Furrow opener, tractor forward speed, power consumption, fuel consumption, summer vetch, winter wheat.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Aflatoksinli İncirlerin UV Işık Altında Tespiti ve Eşikleme Metodu Kullanılarak Sayısallaştırılması
Determination of Aflatoxin Contaminated Figs under the UV Lightening and Digitizing by using the Thresholding Method
Ö.B.ÖZLÜOYMAK
Anahtar Kelimeler : Görüntü İşleme, Aflatoksin, Kuru İncir, UV.
Key Words : Image Processing, Aflatoxin, Dried Fig, UV.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Dondurarak Kurutma Yönteminin ve Farklı Önişlemlerin Domatesin (Lycopersicon esculentum) Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri
Effects of Freeze Drying and Different Pre-Treatments on Some of the Quality Criteria of Tomato (Lycopersicon esculentum)
F. HASTÜRK ŞAHİN,P. ÜLGER,T.AKTAŞ,H.ORAK
Anahtar Kelimeler : Domates, dondurarak kurutma, önişlem
Key Words : Tomato, freeze drying, pre-treatment

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Brinell Sertlik Ölçme Yönteminde Görüntü Analiz Tekniğinden Yararlanma Olanakları
Brinell Sertlik Ölçme Yönteminde Görüntü Analiz Tekniğinden Yararlanma Olanakları
A.BEYAZ,R.ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Brinell sertlik ölçme, görüntü analizi.
Key Words : Brinell hardness measurement, image analysis.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Konya İlinin Toprak İşleme Alet ve Makinaları Projeksiyonu
Soil Tillage Implement and Machines Projection of Konya Province
B.DEMİR, İ.ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Toprak işleme, projeksiyon, mekanizasyon, tarım.
Key Words : Soil tillage, projection, mechanization, agriculture.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tekirdağ Koşullarında Yüksek Tünelde Hava Hareketi İle Hava Sıcaklığının Birbirine Etkilerinin Belirlenmesi
The Interaction Between The Air Circulation And The Air Temperature Inside The High Tunnel Under The Local Conditions Of Tekirdağ
E.YÜKSEL
Anahtar Kelimeler : Örtüaltı Yetiştiriciliği, Hava Hareketi, Hava Sıcaklığı, Tekirdağ
Key Words : Undercover Production, Air Movement, Air Temperature, Tekirdağ

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Kuru Koşullarda Ayçiçeği Üretiminde Sonbahar Toprak İşlemesinde Pulluk ve Ağıryaylı Kultivatör Kullanımının Karşılaştırılması
Comparison of Heavy Cultivator and Plow Usage in Autumn Soil Tillage Sunflower Production in Dry Conditions
İ.E.KAYHAN,M.F.BARAN
Anahtar Kelimeler : Ağıryaylı kultivatör, azaltılmış toprak işleme, sonbahar, ayçiçeği, ekonomik analiz, Kırklareli
Key Words : heavy cultivator, reduced tillage, autumn, sunflower, economic analysis, kirklareli

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Organik Tarım Uygulamalarının Aşamaları ve Pratikte Karşılaşılan Sorunlar
The Stages of Organic Agriculture Applications and The Problems Encountered in Practice
F.KÜP,R.SAĞLAM,C.YETKİN,İ.TOBİ,A.ULUDAĞ
Anahtar Kelimeler : Organik tarım, Aşamalar, Sorunlar, Dünya ve Türkiye
Key Words : Organic agriculture, Stages, Problems, World and Turkey

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Domates Örneklerinin Farklı Yöntemlerle Kurutulmasında En Uygun İnce Tabaka Kurutma Modelinin Belirlenmesi
Determination of the Best Fitted Thin Layer Drying Model on Drying of Tomato Samples by Different Methods
N.İZLİ,E.IŞIK
Anahtar Kelimeler : Domates, ince tabaka kurutma, istatistiksel parametreler, matematiksel kurutma modelleri
Key Words : Tomato, thin layer drying, statistical parameters, mathematical drying models

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Evaparatörle Soğutulan Klasik Bir Soğuk Hava Deposunda Ortam Koşullarının CFDile Modellenmesi ve Geçerliliğinin Test Edilmesi
Modelling of Ambient Factors by CFD for a conventional cold storage and Its Validation
S.AKDEMİR
Anahtar Kelimeler : soğuk depolama, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD, evaporatif soğutma, sıcaklık, bağıl nem, hava hızı
Key Words : Cold Storage, Computational Fluid Dynamics (CFD), evaporative cooling, temperature, relative humidity, air velocity

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Buğday Üretiminde Toprak İşlemenin Ekin Kamburböceği (Zabrus spp (Coleoptera: Carabidae) Popülasyonuna Etkisi
The effect of Tillage on the Population of Zabrus spp (Coleoptera:Carabidae) in Wheath Production
S.ÖZPINAR,A.ÖZPINAR,A.ÇAY.K.ŞAHİN,B.BÜYÜKCAN
Anahtar Kelimeler : Toprak işleme yöntemleri, buğday, Zabrus spp., Çanakkale
Key Words : Soil tillage systems, wheat, Zabrus spp., Çanakkale.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Sırt Oluşturmada Markör Kullanılmasının Yakıt Tüketimi, Zaman Tüketimi ve İş Verimi Üzerine Etkileri
The Effects of Using Marker on Fuel Consumption, Time Consumption and Working Efficiency
H.A.KARAAĞAÇ,S.AYKANAT,R.GÜLTEKİN
Anahtar Kelimeler : Sırt listeri, markör, yakıt tüketimi, zaman tüketimi, iş verimi
Key Words : Ridging lister, marker, fuel consumption, time consumption, working efficiency.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

OECD Standart Kod 2’ye Göre Farklı Lastik Basınçlarının Çeki Performans Testine Etkisi
The Effect of Different Tire Pressure on the Drawbar Performance According to OECD Standard Code 2
U.TÜRKER,S.OLUM,M.KANTAŞ,H.VELİOĞLU,H.TAŞBAŞ
Anahtar Kelimeler : OECD, standart kod, çeki performansı, traktör lastiği, TAMTEST, kod 2, lastik basıncı,
Key Words : OECD, standard code, drawbar performance, tractor tires, TAMTEST (testing center), Code 2, tire pressure

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Lazer Tarayıcı Kullanarak Meyve Ağaçlarına Değişken Oranlarda İlaç Uygulama Olanakları: I. Bölüm. Ağaç Taç Hacmi ve Bazı Yaprak Parametrelerinin Hesaplanması
Possibilities of variable rate spray applications in Fruit Trees by Using a Laser Scanner: Part I. Determination of some leaves parameters and tree canopy volume
A.BAYAT,A.BOLAT,F.AKSOY,M.AKSOY
Anahtar Kelimeler : Lazer tarayıcı, ağaç tac hacmi, yaprak yoğunluğu
Key Words : Laser scanner, tree canopy volume, canopy density

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Diyarbakır İlinin Agro-Ekolojik Alt Bölgelerine Göre Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon Özelliklerinin İrdelenmesi
The Evaluation of Agricultural Structure and Mechanization Properties of Diyarbakır Province According to Agro-Ecological Sub-Region
S.GÜRSOY,A.SESSİZ,A.K.ELİÇİN,S.AKIN,R.ESKİCİ
Anahtar Kelimeler : Diyarbakır, tarımsal alet, tarımsal mekanizasyon, makine
Key Words : Diyarbakır, agricultural equipment, agricultural mechanization

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Diyarbakır İli Tarım Makinaları İmalat Sanayisinin Mevcut Durumu
Current Status of Agricultural Machinery Manufacturing Industry in the Diyarbakır Province of Turkey
S.GÜRSOY,A.SESSİZ,A.K.ELİÇİN,S.AKIN,R.ESKİCİ
Anahtar Kelimeler : Diyarbakır, tarım makinaları, imalatçı
Key Words : Diyarbakır, agricultural equipment, manufacturing industry

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Türkiye Tarımında Enerji Tüketimi
Energy Consumption in Turkish Agriculture
H.H.ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Türkiye, Tarım, Enerji
Key Words : Turkey, Agriculture, Energy

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarımda Radyo Frekans (RF) İletişim Uygulamaları
Radio Frequency (RF) Communications Applications In Agriculture
M.TAN,M.M.ÖZGÜVEN,S.TARHAN
Anahtar Kelimeler : RF iletişim, sensör, tarım, teknoloji
Key Words : RF communications, sensor, agriculture, technology

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarımda Yapay Zekâ Uygulamaları
Applications of Artificial Intelligence in Agriculture
A.K.YILDIZ,S.TARHAN,M.M.ÖZGÜVEN
Anahtar Kelimeler : Yapay sinir ağları, bulanık mantık, genetik algoritma, uzman sistem, tarım
Key Words : Artificial neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms, expert systems, agriculture

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

İki ve Dört Sıralı Tamburlu Tip Mısır Silaj Makinalarının Performanslarının Belirlenmesi
Determining the Performance of Two Row and Four Row Maize Silage Harvesters
M.M.TURGUT,A.SESSİZ,İ.GÜL
Anahtar Kelimeler : II. ürün mısır, mısır silaj makinası, performans
Key Words : Second crop maize, maize silage machine, performance

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Elma Hasat Makinesi Yardımı İle Elma Toplama ve İş Başarısının Belirlenmesi
Apple Harvest Machine, With the Help of Apple Picking and Determination of the Success of the Work
Y.DİLAY,A.ÖZKAN
Anahtar Kelimeler : Elma, toplama, hasat, işçi verimliliği
Key Words : Apple, picking, harvesting, worker productivity.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

İki Farklı Tohumluk Mısır Kurutma Tesisine Ait Kurutma Parametrelerinin Karşılaştırılması
Comparison of Drying Paramaters of Two Different Seed Corn Drying Firm’s
O.TAŞKIN,T.KORUCU
Anahtar Kelimeler : Koçanlı mısır, kurutma.
Key Words : Corncob, drying

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Silajlık Mısırın Yükleme Düzenli Vurmalı Kıyıcı Makina İle Hasadında Makinaya Ait Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Kıyılma Uzunluğu ve Enerji Tüketimine Etkisi
The Effects on the Length Chopping and Energy Consumption of Some Structural and Operating Features Belongs to Machine in Harvesting with Flail Mowers of the Silage Corn
H.SAUK,M.A.BEYHAN
Anahtar Kelimeler : Kıyılma boyu, özgül kesme enerji tüketimi, özgül toplam enerji tüketimi
Key Words : length chopping, specific cutting energy consumption, specific total energy consumption.

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Soya Tohumu İçin Oluklu Ekici Makaranın Tohum Akış Düzgünlüğü
Flow Accuracy of the Fluted Feed Roller for Soybean Seed
Y.YIDIRIM,E.KUŞ
Anahtar Kelimeler : Soya tohumu, Oluklu makara, Oluk çapı, Oluk açısı, Ekici mil, Akış düzgünlüğü, CV
Key Words : Soybean seed, fluted roller, flute diameter, flute angle, feed shaft, flow accuracy, CV

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Salkım Domates’te Bazı Kalite Özelliklerinin FT-NIR Spektroskopisi ile Tahmini
Estimation of some quality parameters in cherry tomatoes using FT-NIR spectroscopy
B.BÜYÜKCAN,İ.KAVDIR,T.EREN,S.LATİF,H.KARTOL,G.KARADENİZ
Anahtar Kelimeler : FT-NIR, Salkım domates, Kalite parametreleri
Key Words : FT-NIR, Cherry tomatoes, Quality parameters

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli
Bitki Koruma Makinelerinin Uygulamadaki Sorunlarının Belirlenmesi: Çanakkale İli
Ü.ÜRKMEZ,S.ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler : Bitki koruma makineleri, Bitki koruma makineleri sorunları, Çanakkale
Key Words : Spraying machines, spraying machine problems, Çanakkale

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Isıtılmış Hava Destekli Bir Mikrodalga Kurutucu İle Bezelye Kurutulması
Drying Peas with Heated Air-Assisted Microwave Dryer
N.HEYBELİ,C.ERTEKİN,G.DİKİCİ
Anahtar Kelimeler : Bezelye, Mikrodalga, Kuruma Süresi, Kuruma Hızı, Renk
Key Words : Peas, Microwave, Drying Time, Drying Rate, Color

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Sera Üretim Mekanizasyonunda Robotik Uygulamalar: Literatür Çalışması
Robotic Applications in Greenhouse Production Mechanization: a Literature Study
M.ÇANAKCI,E.YILDIZ
Anahtar Kelimeler : Sera Yetiştiriciliği, Mekanizasyon, Robotik Uygulamalar
Key Words : Greenhouse cultivation, Mechanization, Robotic Applications

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Konya İli Güneş Enerjisi Potansiyeli
Solar Energy Potential of Konya Province
S.YOKUŞ,M.TUNÇ
Anahtar Kelimeler : Konya, güneş enerjisi, güneş enerjisi potansiyeli, enerji
Key Words : Konya, solar energy, solar energy potential, energy

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Antepfıstığı İç ve Dış Kabuklarının Yakacak Olarak Kullanılması İçin Briketlenmesi ve Briket Özelliklerinin Belirlenmesi
Briquetting Inner And Outer Shell Of Pistachio For Use As Firewood And Determination Of Briquette Characteristics
R.POLAT,H.OĞUZ,A.E.ERDOĞDU,H.İ.C.BİLİM
Anahtar Kelimeler : Antepfıstığı, Biyokütle, Kabuk, Enerji
Key Words : Pistachio, Biomass, Shell, Energy

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarım Makinalarında Kullanılan Döküm Parçaların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi
Determination of compliance with the standards of castings used in agricultural machineries
Ü.KAVAKLI,H.HACISEFEROĞULLARI
Anahtar Kelimeler : Pik döküm, Döküm standartları
Key Words : cast iron, cast standards

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Konik Hüzmeli Memelerde Akış Katsayısı ve Bazı İşletme Özelliklerinin Belirlenmesi
Determination of Discharge Coefficient and Some Operational Features of Hollow Cone Nozzles
Bahadır SAYINCI, Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Cihat YILDIZ, Bünyamin DEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Farklı Su Sıcaklıkları Kullanılarak Suyla Ön Soğutulan Isırgan Yapraklarının Depolama ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of the Storage and Quality Parameters of Nettle Leaves Hydro Pre-cooled using Different Water Temperatures
İlknur ALİBAŞ, Nazmi İZLİ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Aspir Biyodizelinde Farklı Enjektör Basınçlarının Motor Performansına Etkisi
The Effect of Engine Performance of Different Injector Pressure at Safflower Oil Biodiesel Fuel
Hüseyin ÖĞÜT, Hidayet OĞUZ, Fatih AYDIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Biyoyakıt Amaçlı Nannochloropsis Salina Mikroalg Türünün Bazı Yetiştirme Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Some Growing Parameters of Microalgae Production Nannochloropsis salina for Biofuel
Konuralp ELİÇİN , Caner KOÇ , Mustafa GEZİCİ, Recai GÜRHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Farklı Kil İçerikli Topraklarda Azaltılmış Toprak İşlemenin Hacim Ağırlığı ve Porozite Üzerine Etkisi
Reduced Tillage Soils Containing Different Clay Effect of Bulk Density and Porosity
İ. Engin KAYHAN, ÜlviyeÇEBİ, Birol KAYIŞOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Energy Savings Automated System for Complex Irrigation
Energy Savings Automated System for Complex Irrigation
Cristian IACOMI, Ioan ROSCA, Viorel POPESCU, Rares SERBAN, Gaudentiu VARZARU, Bogdan MIHAILESCU,Catalin SFETCU, Camelia GENTOIU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

İkinci Ürün Ayçiçeği Üretiminde Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi (2. Yıl)
Determination of Different Tillage and Sowing Methods in Terms of Technically and Economically in Second Crop Sunflower (2nd Year)
Mehmet Fırat BARAN, M. Recai DURGUT, İ. Engin KAYHAN, Başak AYDIN, İlker KURŞUN, Yılmaz BAYHAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Kablosuz Sensör Ağı Teknolojisi ve Hassas Tarım Uygulamaları İçin Örnek Bir Model
Wireless Sensor Network Technology and an Example of a Model for Precision Farming Applications
İlker ÜNAL, Mehmet TOPAKCI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Seralar İçin Bluetooth Tabanlı Kablosuz Ölçüm Sisteminin Tasarımı: Prototip Geliştirme ve Uygulama
Design of Wireless Data Acquisition System Based on Bluetooth for Greenhouses: Prototype and Implementation
Mehmet Ali DAYIOĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Farklı Tip Mini Yağmurlama Sulama Başlıklarının Teknik Özellikleri ve Yapım Farklılıkları
Technical Properties and Manufacturing Variations of Different Types of Mini Sprinklers Widely Used in Turkey
Çimen DEMİREL, Vedat DEMİR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarımsal Faaliyetlerde Kullanılan Tek Silindirli Bir Motorda Bazı Parametrelerin Sürtünme Gücüne Etkisi
Effect of Some Parameters on Friction Power a Single Cylinder Engine Used in Agricultural Operations
Zühtü MERT, Mustafa Bahattin ÇELİK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Mobil Güneş Pili Sulama Makinasının Arazi Koşullarında Bazı Deneysel Çalışmaları
Some Experimental Studies of Mobile Solar Cell Irrigation Machine at Field Conditions
Ümran ATAY, Yusuf IŞIKER, Bülent YEŞİLATA, Ali BAŞÇETİNÇELİK
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Bahçe Koşullarında Alınmış Renkli Görüntülerde Doku ve Şekil Öznitelikleriyle Genç Şeftali Meyvelerinin Saptanması
Detection of Immature Peach Fruits in Color Images Captured in Orchard Conditions Using Texture and Shape Features
Ferhat KURTULMUŞ, Ali VARDAR, İsmail Kavdır
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Mikrodenetleyici Kontrollü Balya Sayacı Tasarımı
Bale Counter Design with Microcontroller
Kadir SABANCI, Cevat AYDIN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Sulama Suyuna Sabit Sistem Mineral Gübre Atma Makinası ve Performans Ölçüm Sistemi Tasarımı
The Design of Fixed Type Manure Disposal Machine into Irrigation Water and Performance Measurement System
Bülent ÇAKMAK, Erdem AYKAS
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Balta Tipi Gömücü Ayağa Sahip Tek Dane Ekim Makinalarının Farklı Bölgelerde Mısır Ekiminde Ekim Performanslarının Karşılaştırılması
Comparison of the Seeding Performance of the Precision Seeders Equipped with Hoe Type Coulter in Different Locations for Maize Seeding
Erdem AYKAS, Harun YALÇIN, Arzu YAZGI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Hassas İlaçlama İçin Mekatronik Bir Tarla Pülverizatörü Tasarımı
Design of a Mechatronic Field Sprayer for Precision Pesticide Application
Caner KOÇ, Abdülkadir GÜNEYTEPE, Bülent PERKTAŞ, Mustafa VATANDAŞ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarım Traktörlerinin 2006/42/AT Makine Direktifine Göre Değerlendirilmesi
Evaluation of Agricultural Tractors According to Machinery Directive 2006/42/EC
Hakan VELİOĞLU, Hamdi TAŞBAŞ, Hasan SİLLELİ, Mustafa KANTAŞ, Selçuk OLUM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Traktör Performans Testlerinde Evaporatif Soğutma Sisteminin Ortam Sıcaklığı Üzerine Etkisi
The Effect of Evaporative Cooling System on Ambient Air Temperatures during PTO Tests
Hasan SİLLELİ, Halil KARKİN, Kamil CAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Konya’da Bulunan Değirmen Makineleri İmalat Sanayinin Yapısal Durumu
Structural Condition of Milling Machines Manufacturing Industry in Konya
Nevzat ÖRNEK, Hasan ARISOY, Haydar HACISEFEROĞULLARI
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Potlu Domates ve Karpuz Fidesi Dikiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Dikim Kalitesine Etkisi
The Effect of Different Tillage Methods on Transplanting Quality of Potted Tomato and Watermelon Seedlings
Davut KARAYEL, Hakdan AYTEM
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Buğday-Fiğ Rotasyonunda Uzun Süre Uygulanmış Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Bazı Toprak Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri: Son İki Yıllık Sonuçlar
Long-term Effects of Different Tillage Medhods on Some Soil Physical Properties in Wheat-Wetch Rotation: Last Two Years Results
Anıl ÇAY, Sakine ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Tarımsal Üretimde Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği
Energy Use and Energy Efficiency in Agricultural Production
Ayten ONURBAŞ AVCIOĞLU, Nasim SEDAGHAT HERFEH, Yousef SAEİDİ LIGHVAN
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Yozgat İli Biyodizel Amaçlı Yağlı Tohumlu Bitki Üretim Potansiyeli
Potential Of Oil Seed Crop Production Purposed Of Biodiesel In Yozgat
Tanzer ERYILMAZ, Murat Kadir YEŞİLYURT, Cüneyt CESUR, M. Cumhur EROĞLU
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Sera Üretim Mekanizasyonunda Robotik Uygulamalar: Literatür Çalışması
Robotic Applications in Greenhouse Production Mechanization: a Literature Study
Murad ÇANAKCI, Erdem YILDIZ
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract

28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (4-6 Eylül 2013 Konya)

Konya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Elma ve Erik Çeşitlerinde Mekanik Hasat Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Mechanic harvesting parameters on cultivated some Apple and Plum Varieties in Konya Province
Haydar HACISEFEROĞULLARI,, Cevat AYDIN, Mehmet Hakan SONMETE
Anahtar Kelimeler :
Key Words :

Özet Abstract