Hakkında

Bu sayfanın koordinasyonu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Can ERTEKİN tarafından yapılmaktadır. Sayfa, Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nden Öğr. Gör.Dr. M. Nevzat ÖRNEK hocamıza ait sunucu kullanılarak Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nden Öğr. Gör. Abdülkadir KOÇER tarafından hazırlanmıştır.

Arama

Arama yapmak için her hangi bir kelime giriniz...

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makinaları İmalat Sektörümüzün Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri
University – Industry Cooperation Prospects of Agricultural Machinery Manufacturing Sector
E. ULUSOY, M.S. İLERİ
Anahtar Kelimeler : Üniversite – Sanayi İşbirliği, tarım makinaları
Key Words : University – Industry Cooperation, agricultural machinery

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hibe Destekli Tarım Makinaları Ediniminin Değerlendirilmesi
Evaluation of Agricultural Machinery Obtained Via Financial Support
C. KOÇ, M. VATANDAŞ, A. B. KOÇ
Anahtar Kelimeler : Hibe desteği, duyarlılık indeksi, fayda/maliyet oranı .
Key Words : Financial support, sensitivity index, benefit/cost ratio.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Merkezi Köy Süt Sağım Tesislerinin Uygulanabilirliği
Possibility of Applying Central Milking System in Villages
C. DEMİR, E. GÖNÜLOL, P. ÜLGER
Anahtar Kelimeler : sağım tesisi, sağım tekniği, sağım performansı , köy merkezi sağım tesisi
Key Words : milking systems, milking routine, parlor performance, central milking system in villages

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Alanda Çalışanların Fiziksel Zorlanma Düzeylerinin Konforsuzluk Skalası ile Belirlenmesi
Determination of Physical Strain Level of Agricultural Workers Using the Discomfort Scale
M. B. EMİNOĞLU, R. ÖZTÜRK, A. İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Fiziksel zorlanma, konforsuzluk skalası, çapa makinesi, traktör toprak frezesi kombinasyonu
Key Words : Physical strain, discomfort scale, power tiller, tractor-rotary tiller combination

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme – Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Comparison of Energy Use Efficiency of Various Tillage - Seeding Systems in Production of Wheat
Z. GÖZÜBÜYÜK, A. ÇELİK, İ. ÖZTÜRK, O. DEMİR, M. C. ADIGÜZEL
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme, enerji çıktı /girdi oranı , özgül enerji, enerji üretkenliği
Key Words : Direct seeding, conventional tillage, reduce d tillage, energy output/i nput ratio, specific energy, energy productivity

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makina Performansının Belirlenmesi
Determination of the Machine Performance for Wheat Seeding by Pneumatic Seed Drill
A.YAZGI, Z. DUMANOĞLU, N. KULDEMİR, İ. DERELİ AYGÜN, A. MASOUMI
Anahtar Kelimeler : Pnömatik tahıl ekim makinası , buğday, ekim performansı .
Key Words : Pneumatic seed drill, wheat, seeding performance.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Harran Ovasında Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparision of Different Planting Methods in Wintery Canola Agriculture in Harran Plain
A. ÇIKMAN, T. MONİS, Y.VURARAK, R.SAĞLAM, Ü. ATAY
Anahtar Kelimeler : Harran ovası , kanola, ekim yöntemi, verim
Key Words : Harran plain, canola, planting method, yield

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biçerdöverle Buğday Hasadında Tespit Edilen Dane Kayıp Değerlerinin Mekânsal Analizi
Spatial Analysis of Grain Loss Values Determined by Combine Harvester in Wheat Harvest
M.C.EROĞLU, H. ÖĞÜT, U. TÜRKER
Anahtar Kelimeler : Dane kaybı, biçerdöverler, hassas tarım, gis
Key Words : Grain loss, combine harvester, precision agriculture, gis.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biçerdöver ile Kolza Hasat Harmanında İlerleme Hızı ve Vantilatör Devir Sayısının Tane Kaybı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Determination of Effects of Cleaning Fan Speed and Forward Speed on Grain Losses During the Rapeseed Harvesting by Combine
Ş.GİZLENCİ, M. ACAR, H. DURAN, M. ŞAHİN, İ. DURSUN
Anahtar Kelimeler : Kolza, biçerdöver, ilerleme hızı , vantilatör devri, tane kaybı .
Key Words : Rapeseed, combine, ground speed, cleaning fan speeds, grain loss

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Fide Dikiminde Düzgün Şekilli Yuva Açabilecek Bir Mekanizmanın Tasarımı
Design of a Punch Opener Mechanism for Transplanting
O. OREL, A.İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Fide dikim makinası, yuva açma mekanizması, kinematik analiz, bilgisayar destekli tasarım.
Key Words : Seedlingtransplanter, punching mechanism, kinematic analysis, computer aided design

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bağ İlaçlamasında Kullanılan Bazı Meme Tiplerinin Kontrollü Koşullar Altındaki Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Some Nozzle Types Used in Vineyard Application under Controlled Conditions
E. URKAN, M.TOZAN, H. GÜLER
Anahtar Kelimeler : İçi boş konik hüzmeli meme, hava emişli meme, sürüklenme, kaplama oranı .
Key Words : Hollow cone nozzle, air induction nozzle, drift, coverage.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Prototip Ekim Makinesi ile Sıvı Ahır Gübresi ve Mineral Gübre Uygulamalarının Azot Kayıpları ve Verim Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
The Evaluation of Yield Parameters and Nitrogen Losses in Liquid Manure and Fertilizer Applications by a Prototype Seeding Machine
O. ÖZBEK, T. MARAKOĞLU, E. ÇITIL, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Sıvı ahır gübresi, azot kaybı , tarla filiz çıkış derecesi, yakıt tüketimi
Key Words : Liquid manure, ammonia losses, field germination rate, fuel consumption

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Paket Silaj Yapımında Uygulanan Farklı Vakum Seviyelerinin Silajların Kimyasal Kompozisyonu ve Silaj Kalite Sınıfları Üzerindeki Etkileri
The Effects of Varying Vacuum Levels during Packing on the Chemical Composition and Feed Quality Class of Previously Ensiled Silage
C. YILDIZ, S. O. PASİN, İ.ÖZTÜRK, Y. ERKMEN
Anahtar Kelimeler : Silaj, vakum silajı , vakum seviyesi, paket silaj.
Key Words : Silage, vacuum silage, vacuum levels, packed silage.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pamuk Saplarının Hidrolik Tip Preste Briketlemesi Üzerine Bir Çal ı ş ma
A Research on the Briquetting of Cotton Stalks with a Hydraulic Type Press
H.E. AKMAN, S. BİLGİN
Anahtar Kelimeler : Pamuk Sapı , Briketleme, Hidrolik Tip Pres.
Key Words : Cotton stalks, Briquetting, Hydraulic type press machine

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Traktör Şanzıman Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi
Determination of Design Parameters for Tractor Gearbox
E. AKIN , B. AKDEMİR
Anahtar Kelimeler : Traktör, dişli kutusu, tasarım
Key Words : Tractor, Gearbox, Design,

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Sulamada Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Sistem Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of System Efficiency of Some Submersible Pumps Used in Agricultural Irrigation
H. YÜRDEM, V. DEMİR, S. ÇALIŞIR, T. GÜNHAN
Anahtar Kelimeler : Dalgıç pompa, pompa performansı , sistem etkinliği
Key Words : Submersible pump, pump performance, system efficiency

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Basınçlı Sulama Sistemlerinde Değişken Hızlı Pompalarla Enerji Kazanımı
Energy Saving With Variable Speed Pumps in Pressurized Irrigation Systems
F. BARUTÇU, M.T. ÖZCAN, E. GÜZEL , M. ÇET İ N
Anahtar Kelimeler : De ğ i ş ken h ı zl ı pompa, frekans de ğ i ş tirici, enerji kazan ı m ı , bas ı nçl ı sulama sistemi, pompaj maliyeti
Key Words : Variable speed pump, frequency drive, ener gy saving, pressurized irrigation system, pumping cost

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pompa Denemelerinde Kullanılan Farklı Güç Ölçme Yöntemleri
Different Power Measurement Methods Used in Pump Tests
N.ORHAN , E. KAYA , S.ÇALIŞIR
Anahtar Kelimeler : Güç ölçme yöntemleri, pompa performansı , pompa mil gücü, tolerans, sistematik hata.
Key Words : Power measuring methods, pump performanc e, shaft power of pump, tolerance, and systematic errors.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Sabit Güneş Pilli Sulama Sisteminin Performans Analizi
The Performance Analysis of a Stationary Solar Cell Irrigation System
Ü. ATAY, Y. IŞIKER, B. YEŞİLATA, A. ÇIKMAN
Anahtar Kelimeler : Güneş enerjisi, fotovoltaik pil, dc motorlu sulama pompası , damla sulama
Key Words : Solar energy, photovoltaic panel, brushle ss dc motor driven pump, drip irrigation

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çilek Dilimlerinin Mikrodalga ile Kurutulması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Microwave Drying of Strawberry Slices and the Determination of the Some Quality Parameters
İ. ALİBA Ş
Anahtar Kelimeler : Askorbik asit, renk, mikrodalga kurutma, çilek, ince tabaka kurutma.
Key Words : Ascorbic acid, color, microwave drying, strawberry, thin layer drying.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Kurutma Yöntemlerinin AVG ( aminoethoxyvinylglycine ) Uygulaması Yapılmış Black Beauty( Prunus Salicina L.) Erik Çeşidinde Kuruma Süresi ve Kalitesine Etkisi
The Effects of Various Drying Methods on The Drying Time And Quality Of Prune ( Prunus Salicina L.)
H. POLATCI
Anahtar Kelimeler : Black beauty, kurutma kinetiği, matematiksel modelleme, renk analizi, avg uygulaması .
Key Words : Black beauty, drying kinetics, mathem atical modeling, color analysis, avg

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi
The Determination of Drying Characteristics of Banana at Different Drying Conditions
T. KARA, F.DEMİR
Anahtar Kelimeler : Muz, hava sıcaklığı , hava hızı , ön işlem, kuruma hızı , kuruma sabiti
Key Words : Banana, air temperature, air velocity, pretre atment, drying velocity, drying coefficient

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Baklanın Vakum, Su ve Havayla Soğutulması Sırasındaki Bazı İşletim Parametreleri ve Depolanması Sırasındaki Kalite Parametrelerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
A Comparison Study of Some Operatin g Parameters During Vacuum, Air and Hydro Pre-cooling of Faba Beans, and Determination of the Quality Parameters During Storage Period a
İ. ALİBA Ş , R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Havayla ön soğutma, enerji tüketimi, bakla, suyla ön soğutma, kontrollü atmosfer odası , vakumla ön soğutma.
Key Words : Air blast cooling, energy consumption, faba bean, hydro precooling, modified atmosphere room, vacuum cooling.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Limon Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi; Adana İli Örneği
Determination of Energy Using Effi ciency in Lemon Production; Adana
M.E. BİLGİLİ
Anahtar Kelimeler : Enerji kullanım etkinliği, limon, Adana
Key Words : Energy use effency, lemon, Adana

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hasarsız Çarpma Tekniği Kullanılarak Şeftali Meyve Sertliğinin Algılanması
Firmness Sensing of Peach Fruit by Using Non-Destructive Impact Technique
K.K. VURSAVUŞ , Y.B. YURTLU , B. DIEZMA-IGLESIAS, L. LLEO, M. RUIZ-ALTISENT
Anahtar Kelimeler : Sertlik, elastisite modülü, şeftali, hasarsız muayene metodu, çarpma testi
Key Words : Firmness, modulus of elasticity, peach, no n-destructive test method, impact test

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hibe Destekli Tarım Makinaları Ediniminin Değerlendirilmesi
Hibe Destekli Tarım Makinaları Ediniminin Değerlendirilmesi
C. KOÇ, M. VATANDAŞ, A. B. KOÇ
Anahtar Kelimeler : Hibe desteği, duyarlılık indeksi, fayda/maliyet oranı
Key Words : Hibe desteği, duyarlılık indeksi, fayda/maliyet oranı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makinaları İmalat Sektörümüzün Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri
Tarım Makinaları İmalat Sektörümüzün Üniversite-Sanayi İşbirliğinden Beklentileri
E. ULUSOY, M. S. İLERİ
Anahtar Kelimeler : Üniversite – sanayi işbirliği, tarım makinaları
Key Words : Üniversite – sanayi işbirliği, tarım makinaları

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bağcılıkta Yeşil Budama İşleminde Kullanılan İki Farklı Makinanın Performans Değerlerinin İncelenmesi
Bağcılıkta Yeşil Budama İşleminde Kullanılan İki Farklı Makinanın Performans Değerlerinin İncelenmesi
A. B. TEKİN, B. İŞÇİ, E. KAÇAR, F. ALAYUNT, A. ALTINDİŞLİ
Anahtar Kelimeler : Bağcılık, yeşil budama, mekanizasyon
Key Words : Bağcılık, yeşil budama, mekanizasyon

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makina Performansının Belirlenmesi
Pnömatik Tahıl Ekim Makinası ile Buğday Ekiminde Makina Performansının Belirlenmesi
A. YAZGI, Z. DUMANOĞLU, N. KULDEMİR, İ. DERELİ AYGÜN, A. MASOUMI
Anahtar Kelimeler : Pnömatik tahıl ekim makinası, buğday, ekim performansı
Key Words : Pnömatik tahıl ekim makinası, buğday, ekim performansı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Limon Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi; Adana İli Örneği
Limon Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi; Adana İli Örneği
M. E. BİLGİLİ
Anahtar Kelimeler : Enerji kullanım etkinliği, limon, Adana
Key Words : Enerji kullanım etkinliği, limon, Adana

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme – Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme – Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması
Z. GÖZÜBÜYÜK, A. ÇELİK, İ. ÖZTÜRK, O. DEMİR, M. C. ADIGÜZEL
Anahtar Kelimeler : Doğrudan ekim, geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme, enerji çıktı/girdi oranı, özgül enerji, enerji üretkenliği
Key Words : Doğrudan ekim, geleneksel toprak işleme, azaltılmış toprak işleme, enerji çıktı/girdi oranı, özgül enerji, enerji üretkenliği

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Harran Ovasında Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Harran Ovasında Kışlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması
A. ÇIKMAN, Tali MONİS, Y. VURARAK, R. SAĞLAM, Ü. ATAY
Anahtar Kelimeler : Harran ovası, kanola, ekim yöntemi, verim
Key Words : Harran ovası, kanola, ekim yöntemi, verim

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Fide Dikiminde Düzgün Şekilli Yuva Açabilecek Bir Mekanizmanın Tasarımı
Fide Dikiminde Düzgün Şekilli Yuva Açabilecek Bir Mekanizmanın Tasarımı
O. OREL, A. İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Fide dikim makinası, yuva açma mekanizması, kinematik analiz, bilgisayar destekli tasarım
Key Words : Fide dikim makinası, yuva açma mekanizması, kinematik analiz, bilgisayar destekli tasarım

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Prototip Ekim Makinesi ile Sıvı Ahır Gübresi ve Mineral Gübre Uygulamalarının Azot Kayıpları ve Verim Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
Prototip Ekim Makinesi ile Sıvı Ahır Gübresi ve Mineral Gübre Uygulamalarının Azot Kayıpları ve Verim Parametreleri Açısından Değerlendirilmesi
O. ÖZBEK, T. MARAKOĞLU, E. ÇITIL, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Sıvı ahır gübresi, azot kaybı, tarla filiz çıkış derecesi, yakıt tüketimi
Key Words : Sıvı ahır gübresi, azot kaybı, tarla filiz çıkış derecesi, yakıt tüketimi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bağ İlaçlamasında Kullanılan Bazı Meme Tiplerinin Kontrollü Koşullar Altındaki Etkilerinin Karşılaştırılması
Bağ İlaçlamasında Kullanılan Bazı Meme Tiplerinin Kontrollü Koşullar Altındaki Etkilerinin Karşılaştırılması
E. URKAN, M.TOZAN, H. GÜLER
Anahtar Kelimeler : İçi boş konik hüzmeli meme, hava emişli meme, sürüklenme, kaplama oranı
Key Words : İçi boş konik hüzmeli meme, hava emişli meme, sürüklenme, kaplama oranı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

asınçlı Sulama Sistemlerinde Değişken Hızlı Pompalarla Enerji Kazanımı
asınçlı Sulama Sistemlerinde Değişken Hızlı Pompalarla Enerji Kazanımı
F. BARUTÇU, M. T. ÖZCAN, E. GÜZEL, M. ÇETİN
Anahtar Kelimeler : Değişken hızlı pompa, frekans değiştirici, enerji kazanımı, basınçlı sulama sistemi, pompaj maliyeti
Key Words : Değişken hızlı pompa, frekans değiştirici, enerji kazanımı, basınçlı sulama sistemi, pompaj maliyeti

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Sulamada Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Sistem Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi
Tarımsal Sulamada Kullanılan Bazı Dalgıç Pompaların Sistem Etkinliği Açısından Değerlendirilmesi
H. YÜRDEM, V. DEMİR, S. ÇALIŞIR T. GÜNHAN
Anahtar Kelimeler : Dalgıç pompa, pompa performansı, sistem etkinliği
Key Words : Dalgıç pompa, pompa performansı, sistem etkinliği

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pompa Denemelerinde Kullanılan Farklı Güç Ölçme Yöntemleri
Pompa Denemelerinde Kullanılan Farklı Güç Ölçme Yöntemleri
N. ORHAN, E. KAYA, S. ÇALIŞIR
Anahtar Kelimeler : Güç ölçme yöntemleri, pompa performansı, pompa mil gücü, tolerans, sistematik hata
Key Words : Güç ölçme yöntemleri, pompa performansı, pompa mil gücü, tolerans, sistematik hata

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biçerdöver ile Kolza Hasat Harmanında İlerleme Hızı ve Vantilatör Devir Sayısının Tane Kaybı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Biçerdöver ile Kolza Hasat Harmanında İlerleme Hızı ve Vantilatör Devir Sayısının Tane Kaybı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Ş. GİZLENCİ, M. ACAR, H. DURAN, Mevlüt ŞAHİN, İ. DURSUN
Anahtar Kelimeler : Şahin GİZLENCİ1, Mustafa ACAR1, Hüseyin DURAN1, Mevlüt ŞAHİN1, İlknur DURSUN2
Key Words : Şahin GİZLENCİ1, Mustafa ACAR1, Hüseyin DURAN1, Mevlüt ŞAHİN1, İlknur DURSUN2

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biçerdöverle Buğday Hasadında Tespit Edilen Dane Kayıp Değerlerinin Mekânsal Analizi
Biçerdöverle Buğday Hasadında Tespit Edilen Dane Kayıp Değerlerinin Mekânsal Analizi
C. EROĞLU, H. ÖĞÜT, U. TÜRKER
Anahtar Kelimeler : Dane kaybı, biçerdöverler, hassas tarım, GIS
Key Words :

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Paket Silaj Yapımında Uygulanan Farklı Vakum Seviyelerinin Silajların Kimyasal Kompozisyonu ve Silaj Kalite Sınıfları Üzerindeki Etkileri
Paket Silaj Yapımında Uygulanan Farklı Vakum Seviyelerinin Silajların Kimyasal Kompozisyonu ve Silaj Kalite Sınıfları Üzerindeki Etkileri
C. YILDIZ, S. O. PASİN, İ. ÖZTÜRK, Y. ERKMEN
Anahtar Kelimeler : Silaj, vakum silajı, vakum seviyesi, paket silaj
Key Words : Silaj, vakum silajı, vakum seviyesi, paket silaj

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

uzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi
uzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi
T. KARA, F. DEMİR
Anahtar Kelimeler : Muz, hava sıcaklığı, hava hızı, ön işlem, kuruma hızı, kuruma sabiti
Key Words : Muz, hava sıcaklığı, hava hızı, ön işlem, kuruma hızı, kuruma sabiti

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Kurutma Yöntemlerinin AVG (aminoethoxyvinylglycine) Uygulaması Yapılmış Black Beauty(Prunus Salicina L.) Erik Çeşidinde Kuruma Süresi ve Kalitesine Etkisi
Farklı Kurutma Yöntemlerinin AVG (aminoethoxyvinylglycine) Uygulaması Yapılmış Black Beauty(Prunus Salicina L.) Erik Çeşidinde Kuruma Süresi ve Kalitesine Etkisi
H. POLATCI
Anahtar Kelimeler : Black beauty, kurutma kinetiği, matematiksel modelleme, renk analizi, avg uygulaması
Key Words : Black beauty, kurutma kinetiği, matematiksel modelleme, renk analizi, avg uygulaması

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Baklanın Vakum, Su ve Havayla Soğutulması Sırasındaki Bazı İşletim Parametreleri ve Depolanması Sırasındaki Kalite Parametrelerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Baklanın Vakum, Su ve Havayla Soğutulması Sırasındaki Bazı İşletim Parametreleri ve Depolanması Sırasındaki Kalite Parametrelerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Çalışma
İ. ALİBAŞ, R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Havayla ön soğutma, enerji tüketimi, bakla, suyla ön soğutma, kontrollü atmosfer odası, vakumla ön soğutma
Key Words : Havayla ön soğutma, enerji tüketimi, bakla, suyla ön soğutma, kontrollü atmosfer odası, vakumla ön soğutma

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çilek Dilimlerinin Mikrodalga ile Kurutulması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Çilek Dilimlerinin Mikrodalga ile Kurutulması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
İ. ALİBAŞ
Anahtar Kelimeler : Askorbik asit, renk, mikrodalga kurutma, çilek, ince tabaka kurutma
Key Words : Askorbik asit, renk, mikrodalga kurutma, çilek, ince tabaka kurutma

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hasarsız Çarpma Tekniği Kullanılarak Şeftali Meyve Sertliğinin Algılanması
Hasarsız Çarpma Tekniği Kullanılarak Şeftali Meyve Sertliğinin Algılanması
K. K. VURSAVUŞ, Y. B. YURTLU, B. DIEZMA-IGLESIAS, L. LLEO, M. RUIZ-ALTISENT
Anahtar Kelimeler : Sertlik, elastisite modülü, şeftali, hasarsız muayene metodu, çarpma testi
Key Words : Sertlik, elastisite modülü, şeftali, hasarsız muayene metodu, çarpma testi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Seralar için Yapay Aydınlatma Sistemi Tasarımı: Günlük Işık İntegrali Yöntemi
Seralar için Yapay Aydınlatma Sistemi Tasarımı: Günlük Işık İntegrali Yöntemi
M. A. DAYIOĞLU, H. SİLLELİ
Anahtar Kelimeler : Sera, yapay aydınlatma, günlük ışık integrali, fotosentez etkili ışınım
Key Words : Sera, yapay aydınlatma, günlük ışık integrali, fotosentez etkili ışınım

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Traktör Şanzıman Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi
Traktör Şanzıman Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi
E. AKIN, B. AKDEMİR
Anahtar Kelimeler : Traktör, dişli kutusu, tasarım
Key Words : Traktör, dişli kutusu, tasarım

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Seyyar (Mobil) Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Makinanın Tasarımı ve İmalatı
Seyyar (Mobil) Güneş Pili Sulama Sistemli Prototip Makinanın Tasarımı ve İmalatı
Ü. ATAY, Y. IŞIKER, B. YEŞİLATA, U. RASTGELDİ
Anahtar Kelimeler : Fotovoltaik pil, güneş pili, DC pompa, seyyar güneş pili sulama sistemi
Key Words : Fotovoltaik pil, güneş pili, DC pompa, seyyar güneş pili sulama sistemi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tütün Tohumu Yağı Metil Esterinin Motor Performansına Etkilerinin İstatistiksel Deney Tasarımıyla İncelenmesi
Tütün Tohumu Yağı Metil Esterinin Motor Performansına Etkilerinin İstatistiksel Deney Tasarımıyla İncelenmesi
H. KARABAŞ, İ. ÖZSERT, A. PARLAK
Anahtar Kelimeler : ütün tohumu yağı, transesterifikasyon, metil ester, motor performansı, Taguchi metodu
Key Words : ütün tohumu yağı, transesterifikasyon, metil ester, motor performansı, Taguchi metodu

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biyoyakıt Amaçlı Mikroalg Üretimi İçin Bazı Yetiştirme Parametrelerinin Belirlenmesi
Biyoyakıt Amaçlı Mikroalg Üretimi İçin Bazı Yetiştirme Parametrelerinin Belirlenmesi
M. GEZİCİ, K. ELİÇİN, R. GÜRHAN
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerjiler, mikroalgler, biyodizel, palmellopsis muralis, dunaliella salina sp.
Key Words : Yenilenebilir enerjiler, mikroalgler, biyodizel, palmellopsis muralis, dunaliella salina sp.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pamuk Saplarının Hidrolik Tip Preste Briketlemesi Üzerine Bir Çalışma
Pamuk Saplarının Hidrolik Tip Preste Briketlemesi Üzerine Bir Çalışma
H. E. AKMAN, S. BİLGİN
Anahtar Kelimeler : Pamuk Sapı, briketleme, hidrolik tip pres
Key Words : Pamuk Sapı, briketleme, hidrolik tip pres

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Alanda Çalışanların Fiziksel Zorlanma Düzeylerinin Konforsuzluk Skalası ile Belirlenmesi
Tarımsal Alanda Çalışanların Fiziksel Zorlanma Düzeylerinin Konforsuzluk Skalası ile Belirlenmesi
M. B. EMİNOĞLU, R. ÖZTÜRK, A. İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Fiziksel zorlanma, konforsuzluk skalası, çapa makinesi, traktör toprak frezesi kombinasyonu
Key Words : Fiziksel zorlanma, konforsuzluk skalası, çapa makinesi, traktör toprak frezesi kombinasyonu

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Soğuk Hava Depolarında Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Modellenmesi
Soğuk Hava Depolarında Ortam Koşullarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile Modellenmesi
S. AKDEMİR, S. ÖZTÜRK, F. O. EDİS, P. ÜLGER
Anahtar Kelimeler : Sıcaklık, nem, soğuk hava deposu, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sonlu hacimler yöntemi
Key Words : Sıcaklık, nem, soğuk hava deposu, hesaplamalı akışkanlar dinamiği, sonlu hacimler yöntemi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Sabit Güneş Pilli Sulama Sisteminin Performans Analizi
Sabit Güneş Pilli Sulama Sisteminin Performans Analizi
Ü. ATAY, Y. IŞIKER, B. YEŞİLATA, A. ÇIKMAN
Anahtar Kelimeler : Güneş enerjisi, fotovoltaik pil, dc motorlu sulama pompası, damla sulama
Key Words : Güneş enerjisi, fotovoltaik pil, dc motorlu sulama pompası, damla sulama

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Lastik Çeki Performansı Araştırmalarında Kullanılabilecek Tek Tekerlek Test Düzeneğinin Geliştirilmesi
Lastik Çeki Performansı Araştırmalarında Kullanılabilecek Tek Tekerlek Test Düzeneğinin Geliştirilmesi
Ş. EKİNCİ, K. ÇARMAN
Anahtar Kelimeler : Test düzeneği, lastik, çeki performansı, patinaj
Key Words : Test düzeneği, lastik, çeki performansı, patinaj

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi
Tarım Makinaları Hibe Programının Diyarbakır İlinin Mekanizasyon Gelişimine Etkisi
A. SESSİZ, A. K. ELİÇİN, R. ESGİCİ, F. TANTEKİN
Anahtar Kelimeler : Diyarbakır ili, makina hibe, mekanizasyon düzeyi
Key Words : Diyarbakır ili, makina hibe, mekanizasyon düzeyi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Türkiye Traktör Parkı ve Yetkili Teknik Servis Ağlarının Markalara Göre Dağılımı
Türkiye Traktör Parkı ve Yetkili Teknik Servis Ağlarının Markalara Göre Dağılımı
A. ÇELİK, S. ALTIKAT
Anahtar Kelimeler : Traktör parkı, traktör markası, traktör modeli, yetkili teknik servis
Key Words : Traktör parkı, traktör markası, traktör modeli, yetkili teknik servis

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi
Adıyaman İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi
F. LÜLE, T. KOYUNCU, K. E. ENGİN
Anahtar Kelimeler : Adıyaman, tarımsal mekanizasyon düzeyi
Key Words : Adıyaman, tarımsal mekanizasyon düzeyi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları
GAP Bölgesinde Mekanizasyonun Gelişimi ve Sorunları
İ. TOBİ, R. SAĞLAM, F. KÜP, M. Y. Çevik
Anahtar Kelimeler : Mekanizasyon düzeyi, GAP, tarım alet ve makina varlığı
Key Words : Mekanizasyon düzeyi, GAP, tarım alet ve makina varlığı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
Hatay İlinin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri
M. AKAR, M. Z. MALASLI, A. ÇELİK
Anahtar Kelimeler : Tarımsal mekanizasyon, tarımsal mekanizasyon düzeyi, Hatay
Key Words : Tarımsal mekanizasyon, tarımsal mekanizasyon düzeyi, Hatay

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çukurova’da Semizotu Üretiminde Mekanizasyon Durumu ve Sorunları
Çukurova’da Semizotu Üretiminde Mekanizasyon Durumu ve Sorunları
M. E. BİLGİLİ
Anahtar Kelimeler : Semizotu, mekanizasyon durumu, üretim girdi maliyet analizi, Çukurova
Key Words : Semizotu, mekanizasyon durumu, üretim girdi maliyet analizi, Çukurova

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Türkiye’de Meyve Yetiştiriciliği Mekanizasyonuna Yönelik Yapılan Bilimsel Araştırmalar: Literatür Çalışması
Türkiye’de Meyve Yetiştiriciliği Mekanizasyonuna Yönelik Yapılan Bilimsel Araştırmalar: Literatür Çalışması
M. ÇANAKCI, M. YİĞİT
Anahtar Kelimeler : Meyve yetiştiriciliği, tarımsal mekanizasyon, Türkiye
Key Words : Meyve yetiştiriciliği, tarımsal mekanizasyon, Türkiye

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Meyve yetiştiriciliği, tarımsal mekanizasyon, Türkiye
Meyve yetiştiriciliği, tarımsal mekanizasyon, Türkiye
S. UYGUN, İ. DURSUN
Anahtar Kelimeler : Kompost, kompostlaştırma, kompostlaştırma teknolojisi
Key Words : Kompost, kompostlaştırma, kompostlaştırma teknolojisi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Eskişehir İlindeki Tarım Alet ve Makine Üreticilerinin Genel Durumları Üzerine Bir Araştırma
Eskişehir İlindeki Tarım Alet ve Makine Üreticilerinin Genel Durumları Üzerine Bir Araştırma
Ü. ER, S. GÖKEL
Anahtar Kelimeler : Tarımsal mekanizasyon, Tarım alet ve makine imalatı, Eskişehir
Key Words :

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler
Adana İli Tarım Makinaları Varlığında 10 Yıl İçinde Meydana Gelen Değişimler
Y. VURARAK, N. ANGIN
Anahtar Kelimeler : Tarım alet ve makina sayıları, Adana, Türkiye
Key Words : Tarım alet ve makina sayıları, Adana, Türkiye

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi
Antalya İlinde Kullanılan Sera Plastik Örtülerinin Ekonomik Ömürlerinin ve Değiştirilme Sıklıklarının Değerlendirilmesi
R. KÜLCÜ, Y. ERKAN ÖZAY
Anahtar Kelimeler : Seracılık, Sera örtü malzemeleri, ekonomik ömür
Key Words : Seracılık, Sera örtü malzemeleri, ekonomik ömür

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Türkiye’de Haşhaş Tarımında Mekanizasyon Zinciri
Türkiye’de Haşhaş Tarımında Mekanizasyon Zinciri
A. F. HACIYUSUFOĞLU
Anahtar Kelimeler : Haşhaş, tarımsal mekanizasyon, haşhaş ekimi, haşhaş hasadı
Key Words : Haşhaş, tarımsal mekanizasyon, haşhaş ekimi, haşhaş hasadı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Göstergelerinin Karşılaştırılması
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyi Göstergelerinin Karşılaştırılması
O. GÖKDOĞAN
Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Türkiye, mekanizasyon, tarımsal yapı
Key Words : Avrupa Birliği, Türkiye, mekanizasyon, tarımsal yapı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon
Tarım Makinaları Yönünden Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon
K. EKMEKCİ1, A. İ. ACAR
Anahtar Kelimeler : Tarım makineleri, kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, serbest ticaret, akreditasyon
Key Words : Tarım makineleri, kalite yönetimi, kalite yönetim sistemi, serbest ticaret, akreditasyon

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi
Makinalı Hasadın Farklı Pamuk Çeşitlerinde Pamuk Lifinin Teknolojik Özelliklerine Etkisi
A. SESSİZ, R. ESGİCİ, A. K. ELİÇİN, S. GÜRSOY
Anahtar Kelimeler : Diyarbakır, pamuk, mekanik hasat, lif özellikleri
Key Words : Diyarbakır, pamuk, mekanik hasat, lif özellikleri

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Arıcılıkta Kullanılacak Veri Tabanı Yönetimi ve Karar Destek Yazılımının (ARISOFT) Geliştirilmesi ve Denenmesi
Arıcılıkta Kullanılacak Veri Tabanı Yönetimi ve Karar Destek Yazılımının (ARISOFT) Geliştirilmesi ve Denenmesi
A. K. YILDIZ, S. TARHAN
Anahtar Kelimeler : Arıcılık, karar destek yazılımları, tarım yazılımları
Key Words : Arıcılık, karar destek yazılımları, tarım yazılımları

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu
Buğday Tarımında Farklı Ekim Tekniklerinin Enerji Bilançosu
H. A. KARAAĞAÇ, S. AYKANAT, M. A. COŞKUN, M. ŞİMŞEK
Anahtar Kelimeler : Buğday, ekim yöntemleri, enerji bilançosu
Key Words : Buğday, ekim yöntemleri, enerji bilançosu

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çukurova’da Buğday ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomiklik Açısından Karşılaştırılması
Çukurova’da Buğday ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Ekim Nöbetinde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomiklik Açısından Karşılaştırılması
H. A. KARAAĞAÇ, S. AYKANAT, A. BOLAT, C. SAĞLAM
Anahtar Kelimeler : Buğday, silajlık mısır, ekim nöbeti, toprak işleme, verim, ekonomiklik
Key Words : Buğday, silajlık mısır, ekim nöbeti, toprak işleme, verim, ekonomiklik

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Biçerdöverle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dane Kayıplarının Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi
Farklı Biçerdöverle Yapılan Kanola Hasadında Oluşan Dane Kayıplarının Teknik Ve Ekonomik Olarak Belirlenmesi
M. F. BARAN, P. ÜLGER, B. KAYİŞOĞLU, Y. BAYHAN
Anahtar Kelimeler : Kırklareli, dane kaybı, biçerdöver, kanola, hasat mekanizasyonu
Key Words : Kırklareli, dane kaybı, biçerdöver, kanola, hasat mekanizasyonu

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çukurova’da Buğday Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
Çukurova’da Buğday Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verim ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması
R. GÜLTEKİN, S. AYKANAT, H. A. KARAAĞAÇ
Anahtar Kelimeler : Buğday, toprak işleme, verim, net gelir
Key Words : Buğday, toprak işleme, verim, net gelir

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bölgesinde II.Ürün Mısır ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Arpa’nın Mekanizasyon Girdileri ve Maliyetlerindeki Değişimler
Bölgesinde II.Ürün Mısır ve Kuru Koşullarda Yetiştirilen Arpa’nın Mekanizasyon Girdileri ve Maliyetlerindeki Değişimler
T. MONİS, A. ÇIKMAN
Anahtar Kelimeler : GAP bölgesi, arpa, ıı.ürün mısır, maliyet, mekanizasyon
Key Words : GAP bölgesi, arpa, ıı.ürün mısır, maliyet, mekanizasyon

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bir Kooperatif Örneğinde Süt Sığırı İşletmelerinin Alternatif Mekanizasyon Olanaklarının İrdelenmesi
Bir Kooperatif Örneğinde Süt Sığırı İşletmelerinin Alternatif Mekanizasyon Olanaklarının İrdelenmesi
Z. OYMAK, H. BİLGEN
Anahtar Kelimeler : Tarımsal mekanizasyon, kooperatifçilik, süt sığırcılığı
Key Words : Tarımsal mekanizasyon, kooperatifçilik, süt sığırcılığı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Yönlendirme Metodolojisi ve Tarımsal Üretim Uygulamaları için Geliştirilen Farklı Yönlendirme Sistemleri
Yönlendirme Metodolojisi ve Tarımsal Üretim Uygulamaları için Geliştirilen Farklı Yönlendirme Sistemleri
İ. ÜNAL, M. TOPAKCI
Anahtar Kelimeler : Yönlendirme, robot sistemler, sürücüsüz traktör
Key Words : Yönlendirme, robot sistemler, sürücüsüz traktör

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makineleri Ar-Ge Yapısının Oluşturulmasında Kurumsal Model Önerisi
Tarım Makineleri Ar-Ge Yapısının Oluşturulmasında Kurumsal Model Önerisi
Z. DEMİREL ATASOY
Anahtar Kelimeler : Tarım makinelerinde Ar-Ge, Ar-Ge bilgi ve destek birimi
Key Words : Tarım makinelerinde Ar-Ge, Ar-Ge bilgi ve destek birimi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Mısırdaki Çıkış Oranı ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
Farklı Toprak İşleme Yöntemleri Kullanılarak Yeşil Gübrelemenin Mısırdaki Çıkış Oranı ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
S. GÜRSOY, B. KOLAY, A. SESSİZ
Anahtar Kelimeler : Yeşil gübre, toprak işleme, çıkış oranı, toprağın fiziksel özellikleri, mısır
Key Words : Yeşil gübre, toprak işleme, çıkış oranı, toprağın fiziksel özellikleri, mısır

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi
Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi
D. KARAYEL
Anahtar Kelimeler : Ocakvari ekim, karpuz, tohum dağılımı, tarla filiz çıkış oranı
Key Words : Ocakvari ekim, karpuz, tohum dağılımı, tarla filiz çıkış oranı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Doğrudan Ekim Sisteminin Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler
Doğrudan Ekim Sisteminin Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler
M. DOK
Anahtar Kelimeler : Koruyucu toprak işleme, doğrudan ekim, problemler
Key Words : Koruyucu toprak işleme, doğrudan ekim, problemler

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri
Buğday Tarımında Değişik Sırta Ekim Yöntemlerinin Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri
S. AYKANAT, Z. B. BARUT, M. M. TURGUT, H. A. KARAAĞAÇ, H. BARUT
Anahtar Kelimeler : Buğday tarımı, sırta ekim, geniş sırta ekim, daimi sırta ekim
Key Words : Buğday tarımı, sırta ekim, geniş sırta ekim, daimi sırta ekim

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları
Çukurova Yöresinde Buğday Anızlı Sırta II.Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanakları
Z. B. BARUT, O. KARA, M. E. BİLGİLİ, M.F. BARAN
Anahtar Kelimeler : Sırta ekim, doğrudan ekim, mısır
Key Words : Sırta ekim, doğrudan ekim, mısır

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pülverizatör Deposu İlaç Karıştırma Sistemleri
Pülverizatör Deposu İlaç Karıştırma Sistemleri
A. BOLAT, A. BAYAT, T. UÇAR
Anahtar Kelimeler : Pülverizatör deposu, karıştırıcılar, hidrolik jetler, pestisit
Key Words : Pülverizatör deposu, karıştırıcılar, hidrolik jetler, pestisit

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Pülverizatör deposu, karıştırıcılar, hidrolik jetler, pestisit
Pülverizatör deposu, karıştırıcılar, hidrolik jetler, pestisit
A. ÇAY, M. B. BÜYÜKCAN, Ü. ÜRKMEZ, S. ÖZPINAR
Anahtar Kelimeler : Yabancı ot mücadelesi, hassas tarım, tarımda lazer kullanımı
Key Words : Yabancı ot mücadelesi, hassas tarım, tarımda lazer kullanımı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Üretimde Alternatif Zararlı Mücadele Yöntemleri ve Uygulamaları
Tarımsal Üretimde Alternatif Zararlı Mücadele Yöntemleri ve Uygulamaları
F. KÜP, R. SAĞLAM, İ. TOBİ
Anahtar Kelimeler : Tarımsal zararlı, alternatif mücadele, kimyasal mücadele, çevre
Key Words : Tarımsal zararlı, alternatif mücadele, kimyasal mücadele, çevre

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hassas Sulama Teknolojileri
Hassas Sulama Teknolojileri
M. M. ÖZGÜVEN, S. KARAMAN
Anahtar Kelimeler : Hassas tarım, hassas sulama, sulama
Key Words : Hassas tarım, hassas sulama, sulama

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biçerdöver Sarsaklarında Kinematik Analiz
Biçerdöver Sarsaklarında Kinematik Analiz
A. BEYAZ, R. ÖZTÜRK
Anahtar Kelimeler : Biçerdöver, sarsaklar, kinematik analiz
Key Words : Biçerdöver, sarsaklar, kinematik analiz

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Ceviz (J. Regia L.) Meyvesi Yeşil Kabuğunu Soyma Makinesi Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Soymaya Ethephon’un Etkisi*
Ceviz (J. Regia L.) Meyvesi Yeşil Kabuğunu Soyma Makinesi Karakteristiklerinin Belirlenmesi ve Soymaya Ethephon’un Etkisi*
M. YALÇIN, T. ACICAN, K. ALİBAŞ, Ü. ERTÜRK, A. SOYLU, Y. AKÇA
Anahtar Kelimeler : Ceviz, yeşil kabuk soyma makinesi, ethephon
Key Words : Ceviz, yeşil kabuk soyma makinesi, ethephon

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Yöntemlerle Zeytin Hasadında İş Başarısı ve Zeytin Verimindeki Değişimlerin İncelenmesi
Farklı Yöntemlerle Zeytin Hasadında İş Başarısı ve Zeytin Verimindeki Değişimlerin İncelenmesi
G. ÇİÇEK, S. K. SÜMER, H. KOCABIYIK
Anahtar Kelimeler : Zeytin, hasat, verim, iş kapasitesi
Key Words : Zeytin, hasat, verim, iş kapasitesi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Kuvvetli Hava Akımlı-Salınımlı Silkeleyiciler
Kuvvetli Hava Akımlı-Salınımlı Silkeleyiciler
T. YILDIZ, A. TEKGÜLER
Anahtar Kelimeler : Havalı silkeleyiciler, meyve ağaçları, mekanik hasat
Key Words : Havalı silkeleyiciler, meyve ağaçları, mekanik hasat

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Eksantrik Tipli Silkeleyiciyle Fındık Hasadında İş Başarılarının Belirlenmesi
Eksantrik Tipli Silkeleyiciyle Fındık Hasadında İş Başarılarının Belirlenmesi
T. YILDIZ, A. TEKGÜLER
Anahtar Kelimeler : İş başarısı, mekanik hasat, fındık hasadı, eksantrik tip silkeleyici
Key Words : İş başarısı, mekanik hasat, fındık hasadı, eksantrik tip silkeleyici

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Silajlık Sorgumun Yükleme Düzenli Vurmalı Kıyıcı Makina İle Hasadında Makinaya Ait Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Kıyılma Uzunluğu ve Enerji Tüketimine Etkisi
Silajlık Sorgumun Yükleme Düzenli Vurmalı Kıyıcı Makina İle Hasadında Makinaya Ait Bazı Yapısal ve İşletme Özelliklerinin Kıyılma Uzunluğu ve Enerji Tüketimine Etkisi
H. SAUK, M. A. BEYHAN
Anahtar Kelimeler : Kıyılma boyu, özgül kesme enerji tüketimi, özgül toplam enerji tüketimi
Key Words : Kıyılma boyu, özgül kesme enerji tüketimi, özgül toplam enerji tüketimi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Yem Konservasyonunda Mekanizasyon
Yem Konservasyonunda Mekanizasyon
N. KAHYA, U. YEGÜL, A. ÇOLAK
Anahtar Kelimeler : Mekanizasyon, kaba yem, silaj, haylaj, ruminant besleme
Key Words : Mekanizasyon, kaba yem, silaj, haylaj, ruminant besleme

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesinde Nonthermal Uygulamalar
Tarımsal Ürünlerin İşlenmesinde Nonthermal Uygulamalar
Y. AYDOĞAN, A. KILIÇKAN
Anahtar Kelimeler : Nonthermal, tarımsal ürün, ürün işleme, ısıtma tekniği
Key Words : Nonthermal, tarımsal ürün, ürün işleme, ısıtma tekniği

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Plastik Tünel Silaj Yapım Tekniği ve Tünel Silaj Makinaları
Plastik Tünel Silaj Yapım Tekniği ve Tünel Silaj Makinaları
C. YILDIZ
Anahtar Kelimeler : silo, tünel silaj, plastik tünel, silaj makinası
Key Words : silo, tünel silaj, plastik tünel, silaj makinası

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Baklanın Havayla ve Suyla Ön Soğutulmasında Kullanılan Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Hesaplarının Belirlenmesi
Baklanın Havayla ve Suyla Ön Soğutulmasında Kullanılan Soğutma Sistemlerinin Termodinamik Hesaplarının Belirlenmesi
İ. ALİBAŞ, K. ALİBAŞ, R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Bakla, havayla ön soğutma, suyla ön soğutma, soğutmaya yönelik Rankine çevrimi
Key Words : Bakla, havayla ön soğutma, suyla ön soğutma, soğutmaya yönelik Rankine çevrimi

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Statik Elektrikten Yararlanılarak Tarımsal Ürünlerin Depolanma Olanakları
Statik Elektrikten Yararlanılarak Tarımsal Ürünlerin Depolanma Olanakları
Y. AYDOĞAN, M. B. COŞKUN
Anahtar Kelimeler : Depolama, statik elektrik, tarımsal ürün, yüksek gerilimli statik alan
Key Words : Depolama, statik elektrik, tarımsal ürün, yüksek gerilimli statik alan

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri
Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri
T. SARAÇOĞLU, N. TOPUZ, C. ÖZARSLAN
Anahtar Kelimeler : Süt sağım tesisi, süt sağım makinası
Key Words : Süt sağım tesisi, süt sağım makinası

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Bazı Elma Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarında Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Bazı Elma Çeşitlerinin Farklı Depolama Koşullarında Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
D. YILMAZ, M. E. GÖKDÜMAN
Anahtar Kelimeler : Depolama, statik elektrik, tarımsal ürün, yüksek gerilimli statik alan
Key Words : Depolama, statik elektrik, tarımsal ürün, yüksek gerilimli statik alan

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Farklı Kültür Bitkilerinin Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Farklı Kültür Bitkilerinin Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
G. ÖRGE, İ. H. ÇELEN, E. ÖNLER
Anahtar Kelimeler : RGB, Görüntü işleme, renk, ayçiçeği, domates, hıyar
Key Words : RGB, Görüntü işleme, renk, ayçiçeği, domates, hıyar

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Baklanın (Vicia faba L.) Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesia
Baklanın (Vicia faba L.) Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesia
İ. ALİBAŞ, R. OKURSOY
Anahtar Kelimeler : Bakla, boyutsal özellikler, organik madde miktarı, nem, renk, sertlik
Key Words : Bakla, boyutsal özellikler, organik madde miktarı, nem, renk, sertlik

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hasat Zamanının Karanfilin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi
Hasat Zamanının Karanfilin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi
Ö. KABAŞ
Anahtar Kelimeler : Karanfil, kesme, eğilme, sap
Key Words : Karanfil, kesme, eğilme, sap

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hayward Kivi Meyvesinin Statik Yük Altındaki Zedelenme Hassasiyetinin Belirlenmesi
Hayward Kivi Meyvesinin Statik Yük Altındaki Zedelenme Hassasiyetinin Belirlenmesi
Y. B. YURTLU, K. K. VURSAVUŞ E. YEŞİLOĞLU, B. ÖZTÜRK, B. USTA
Anahtar Kelimeler : Kivi, mekanik histerezis, elastiklik derecesi, zedelenme hacmi, kritik tabaka sayısı
Key Words : Kivi, mekanik histerezis, elastiklik derecesi, zedelenme hacmi, kritik tabaka sayısı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları
Tarım Makineleri Tasarımı ve Geliştirilmesinde Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mühendislik Uygulamaları
H.K. ÇELİK, İ. AKINCI
Anahtar Kelimeler : Tarım makineleri tasarımı, bilgisayar destekli tasarım/mühendislik (CAD/CAE)
Key Words : Tarım makineleri tasarımı, bilgisayar destekli tasarım/mühendislik (CAD/CAE)

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Yeşil Alan Makinesi Tasarımı ve İmalatı
Yeşil Alan Makinesi Tasarımı ve İmalatı
R. Ç. ORMAN, Y. İÇİNGÜR
Anahtar Kelimeler : Çim biçme makinesi, çim havalandırma makinesi, tarım aleti tasarımı ve imalatı
Key Words : Çim biçme makinesi, çim havalandırma makinesi, tarım aleti tasarımı ve imalatı

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi
Restoran Atığı Yağların Dizel Motor Yakıtı Olarak Değerlendirilmesi
H. KARABAŞ
Anahtar Kelimeler : Restoran atığı yağ, transesterifikasyon, metil ester
Key Words : Restoran atığı yağ, transesterifikasyon, metil ester

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları
Tokat Belediyesi Evsel Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz Üretim Aşamaları
M. M. ÖZGÜVEN, M. H. YARDIM A. ÇİĞDEM, T. KURU
Anahtar Kelimeler : Biyogaz, atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru
Key Words : Biyogaz, atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Güneş Enerjili Elektrik Güç Sistemlerinin Tarımsal Alanlardaki Uygulamaları Üzerine Bir Fizibilite Çalışması: Tavuk Çiftliği Uygulaması
Güneş Enerjili Elektrik Güç Sistemlerinin Tarımsal Alanlardaki Uygulamaları Üzerine Bir Fizibilite Çalışması: Tavuk Çiftliği Uygulaması
N. ÇAĞLAYAN, C. ERTEKİN
Anahtar Kelimeler : Fotovoltaik güç üretimi, şebekeden bağımsız, tavuk çiftliği
Key Words : Fotovoltaik güç üretimi, şebekeden bağımsız, tavuk çiftliği

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Mikrodenetleyicili Tohum Ekim Ünitesinin Tasarım Parametreleri
Mikrodenetleyicili Tohum Ekim Ünitesinin Tasarım Parametreleri
K. SABANCI, C. AYDIN
Anahtar Kelimeler : Tohum kontrol ünitesi, mikrodenetleyici, hassas tarım
Key Words : Tohum kontrol ünitesi, mikrodenetleyici, hassas tarım

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Sivas İlindeki Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
Sivas İlindeki Hayvansal Atıklardan Biyogaz Potansiyelinin Belirlenmesi
İ. YOKUŞ1, A. ONURBAŞ AVCIOĞLU2
Anahtar Kelimeler : Sivas, hayvansal atık, biyogaz, biyogaz potansiyeli, biyogaz reaktör büyüklüğü
Key Words : Sivas, hayvansal atık, biyogaz, biyogaz potansiyeli, biyogaz reaktör büyüklüğü

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Türkiye’deki Sera Bitkisel Biyokütle Atık Miktarının Belirlenmesi
Türkiye’deki Sera Bitkisel Biyokütle Atık Miktarının Belirlenmesi
S. BİLGİN1, C. ERTEKİN1, A. KÜRKLÜ2
Anahtar Kelimeler : Biyokütle enerjisi, biyokütle atığı, domates, biber, patlıcan
Key Words : Biyokütle enerjisi, biyokütle atığı, domates, biber, patlıcan

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Üzüm Posası ve Bileşenlerinin Bazı Termokimyasal Özellikleri ve İzotermal Olmayan Şartlarda Piroliz Kinetikleri
Üzüm Posası ve Bileşenlerinin Bazı Termokimyasal Özellikleri ve İzotermal Olmayan Şartlarda Piroliz Kinetikleri
T. AKTAŞ1, M. H. ÖZTOP2
Anahtar Kelimeler : Üzüm posası, piroliz, proksimate analizleri, elementel analizler, termal kinetik
Key Words : Üzüm posası, piroliz, proksimate analizleri, elementel analizler, termal kinetik

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Tarımda Partikül Madde Maruziyetinin Sağlık Etkileri, Araştırma Konuları ve Politikalar
Tarımda Partikül Madde Maruziyetinin Sağlık Etkileri, Araştırma Konuları ve Politikalar
S. ARSLAN, A. AYBEK
Anahtar Kelimeler : Tarım, partikül madde, maruziyet, politikalar
Key Words : Tarım, partikül madde, maruziyet, politikalar

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi
Biyodizel Yakıtla Çalıştırılan Küçük Güçlü Bir Diesel Motorun Performans ve Emisyonuna Giriş Hava Basıncının Etkisinin İncelenmesi
A.K. ELİÇİN1, D. ERDOĞAN2
Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir enerjiler, biyodizel, süperşarj, motor performans
Key Words : Yenilenebilir enerjiler, biyodizel, süperşarj, motor performans

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi
Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi
T. Eryılmaz(1) S. Çalışır(1)
Anahtar Kelimeler : Santrifüj pompa performansı, kavitasyon karakteristikleri, kritik emmedeki net pozitif yük (ENPY3), emme özgül hızı.
Key Words : Santrifüj pompa performansı, kavitasyon karakteristikleri, kritik emmedeki net pozitif yük (ENPY3), emme özgül hızı.

Özet Abstract

27. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi (3-5 Ekim 2012 Samsun)

Hasat Dönemi, Kıyma Boyutu ve SıkıĢtırma Basıncının Sorgum Silajının Yem Niteliği Üzerine Etkileri
The Effects of Harvest Time, Mincing Size and Compression Pressure on Forage Quality of Sorghum Silage
Cihat YILDIZ1 , Ġsmail ÖZTÜRK1 , Yücel ERKMEN1
Anahtar Kelimeler : sorgum silajı, hasat dönemi, kıyma boyutu, sıkıĢtırma düzeyi, yem niteliği.
Key Words : : sorghum silage, harvest stage, mincing size, pressure level, food quality.

Özet Abstract